Registration Agreement

အခ်စ္တကၠသုိလ္ ဖုိရမ္သည္ ျမန္မာလူငယ္လူရြယ္မ်ား တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ားရရွိေစလိုျခင္း၊ မိမိသိေသာ သိလိုေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေမးျမန္း ေဆြးေႏြး ရွင္းျပေစျခင္း စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာဆုိက္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဤဖုိရမ္အတြင္း ဝင္ေရာက္မည့္အသင္း၀င္တုိင္းသည္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလုိက္နာရပါမည္။

(၁) ဖိုရမ္သို ့ ဝင္ေရာက္ရန္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ ျပည့္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳရမည္ ။ အကယ္၍ အသက္(၁၈) နွစ္မျပည့္ေသးေၾကာင္း သက္ေသတစံုတရာ ေတြ ့ရွိပါက ထိုမန္ဘာအေကာင့္အား ခ်က္ခ်င္းဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္ ။

(၂) ဖုိရမ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ဘာသာေရးနဲ႕ပတ္သက္မည့္ အစြန္းေရာက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေရးသားျခင္း၊ ေျပာဆုိျခင္းမ်ား လံုးဝ(လံုးဝ) မျပဳလုပ္ရ။ ေတြ႕ရွိပါက ထုိ၀င္ေရာက္သူအား ဖုိရမ္အတြင္းမွ ရာသက္ပန္ ထုတ္ပယ္မည္။


(၃) ဖုိရမ္အတြင္း ၀င္ေရာက္သူအခ်င္းခ်င္း ရုိင္းစုိင္းစြာ ေျပာဆုိျခင္း၊ ေစာင္းေျမာင္းေျပာဆုိျခင္း၊ ဆဲဆုိျခင္းမ်ားလံုးဝမျပဳလုပ္ရ။


(၄) ၁၈+မ်ားကုိ အဓိကတင္ေပးမည့္ဖုိရမ္ျဖစ္ပါသျဖင့္ မိမိတင္မည့္ ဗီဒီယုိ၊ ဖုိင္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား စသည့္ ေဒါင္းေလာ့လင့္မ်ားကုိ မတင္ခင္ေသခ်ာစစ္ေပးၾကရန္ႏွင့္ မိမိကုိယ္ပုိင္ ပုိ႕(စ္)မဟုတ္ပါကလည္း ယူေဆာင္လာသည့္ ေနရာေဒသအား Credit ေပးပါရန္ ႏွင့္ ထုိကဲ့သုိ႕မျပဳလုပ္၍ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာပါက တင္ေပးသူ၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္။


(၅) ဖုိရမ္အတြင္း မိမိေရးသားတင္ျပလုိေသာပုိ႕(စ္)ႏွင့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ ကိုက္ညီမႈရွိရမည္။ အကယ္၍ မိမိတင္လိုေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေခါင္းစဥ္မေတြ႕ရွိပါက အခ်စ္တကၠသိုလ္သို႔ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။


(၆) ဖုိရမ္အတြင္း အခါအားေလွ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကိုလည္း ဖတ္ရႈေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။


(၇) ဖုိရမ္အတြင္းတြင္ Burglish (ျမန္မာအသံထြက္အား အဂၤလိပ္အကၡရာအျဖစ္ေရးသားျခင္း လံုးဝခြင့္မျပဳပါ) ျမန္မာလုိရုိက္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္လုိရုိက္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ႏွစ္မ်ိဳးတည္းသာခြင့္ျပဳသည္။


(၈) ဖုိရမ္အတြင္းရွိ  Administrators, Moderators, ဖုိရမ္ထိန္းသိမ္းသူမ်ား မွ မန္ဘာမ်ား တင္ထားေသာပုိ႕(စ္)မ်ားသည္ စည္းကမ္းခ်က္ မကိုက္ညီမႈ၊ ဖုိရမ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တိုးတက္ေရးအား ပ်က္စီးေစႏုိင္မႈ စေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ား ပါ၀င္ေနပါက တည္းျဖတ္၊ ျပဳျပင္၊ ဖ်က္သိမ္းပါမည္။


(၉) သာမန္အရပ္သူမ်ား၏ ျပည္တြင္းျဖစ္ ပံုမ်ား တင္ေပးရာတြင္ မည္သူမည္ဝါဟု သိသာထင္ရွားေစေသာ မ်က္ႏွာအျပည့္ ပါရွိသည့္ ဓါတ္ပံု သို ့မဟုတ္ ရုပ္ရွင္ဇတ္လမ္းမ်ားအား မွ်ေဝသည့္သေဘာႏွင့္ျဖစ္ေစ ၊ တစံုတေယာက္အား ထိခိုက္နစ္နာေစလို ေသာ သေဘာႏွင့္ ျဖစ္ေစ တင္လာျခင္းကို လံုးဝ ခြင့္မျပဳ ။ (professional myanmar nude model , pornstar ႏွင့္ celebrity တို ့၏ မ်က္ႏွာပါေသာ ဓါတ္ပံုႏွင့္ ရုပ္ရွင္မ်ားအား ရိုက္ကူးထားသည့္ အေျခေနေပၚတြင္မူတည္၍ ခြ်င္းခ်က္ အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။) ၁၈ႏွစ္ေအာက္ ဓါတ္ပံု/ဗြီဒီယိုမ်ား ၊ဇာတ္လမ္းစာေပမ်ား တင္လာပါကလည္း ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါသည္။


အခ်စ္တကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ